Prohlížíte archivní kopii stránky s omezenou funkcionalitou. Zpět na iDNES.cz

Pravidla pro účast

3. srpna 2009

Pro účast v projektu "Magnesia Blogový román - napište knihu s Michalem Vieweghem " (dále "Projekt") musíte akceptovat dále uvedené smluvní podmínky. Pokud s těmito podmínkami souhlasíte, prosím, zaškrtněte pole se slovy "Souhlasím s pravidly účasti" ve formuláři Chci napsat kapitolu při odesílání vašeho příspěvku). Pokud s podmínkami nesouhlasíte, litujeme, ale Vaše účast není možná.

Okamžikem zaškrtnutí pole se slovy "Souhlasím s pravidly účasti" je mezi Přispěvatelem (dále "Přispěvatel") a společností Karlovarské minerální vody, a. s., Karlovy Vary, Horova 3, IČ 14706725, zapsané pod číslem B71 u rejstříkového soudu v Plzni (dále "nabyvatel"), uzavřena tato licenční smlouva dle § 46 a násl. autorského zákona číslo 121/2000 Sb.:

1. Přispěvatel potvrzuje, že uvedl o sobě výlučně pravdivé údaje.

2. Předmětem této smlouvy je licence k autorskému dílu, tvořenému jednou kapitolou knihy vznikající v rámci Projektu (dále "kapitola"). Přispěvatel potvrzuje, že je jediným autorem kapitoly.

3. Přispěvatel odpovídá nabyvateli za právní bezvadnost práv nabytých touto smlouvou, tj. za to, že užitím díla, k němuž Přispěvatel uděluje licenci podle smlouvy, nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob a nabyvateli v souvislosti s užitím díla nemohou vzniknout peněžité ani jiné závazky vůči třetím osobám. Přispěvatel rovněž odpovídá nabyvateli za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob.

4. Přispěvatel uděluje nabyvateli bezplatný souhlas k hodnocení kapitoly nabyvatelem, resp. Michalem Vieweghem a jím určenými poradci rozhodnutí o jejím zařazení či nezařazení do knihy vznikající v rámci Projektu.

5. V případě, že nabyvatel rozhodne o nezařazení kapitoly do knihy vznikající v rámci Projektu, nevznikají žádné ze stran žádná další práva a povinnosti a právní vztahy stran jsou bez dalšího skončeny.

6. V případě, že Nabyvatel rozhodne o zařazení kapitoly do knihy vznikající v rámci Projektu, uděluje Přispěvatel Nabyvateli licenci:

a) k libovolné úpravě kapitoly, jejímu doplnění, spojení či přepracování Michalem Vieweghem a jím určenými poradci;

b) ke spojení kapitoly a provázání s díly dalších, zčásti předem neznámých spoluautorů dle pravidel Projektu;

c) k prvému zveřejnění a umístění upravené kapitoly a též celé takto vzniklé knihy v elektronické podobě na stánkách www.magnesia.cz a www.blogovyroman.idnes.cz, a to pro návštěvníky zdarma včetně možnosti stažení;

d) výhradní právo k "vydání" a šíření takto vzniklé knihy na fyzickém nosiči USB v neomezeném počtu kusů;

e) ke zveřejnění části či celé kapitoly v deníku MF DNES.

7. Licence dle bodu 6 je poskytována na dobu trvání majetkových práv autora bez územního omezení.

8. Odměna Přispěvatele za udělení licence dle bodu 6 činí 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). Výplata licenční odměny (avšak nikoliv účinnost licence) je podmíněna písemným potvrzením udělené licence jako licence výhradní, které vyžádá Nabyvatel od Přispěvatele písemně ihned po rozhodnutí o zařazení kapitoly do knihy vznikající v rámci Projektu.

9. Přispěvatel souhlasí s uvedením svého jména a podobizny ve spojení s Projektem při jeho propagaci; přispěvatel dále prohlašuje, že neodmítne bez vážného důvodu žádost o účast na tiskové konferenci o Projektu.

10.Takto uzavřená smlouva se řídí českým právem a případné spory z ní povstalé budou rozhodnuty příslušným českým soudem.

  • tisknout
  • sdílet
  • máte tip?

Diskuse

Pravidla pro účast

Příspěvek nikde... :(

Tak taky mě to postihlo... Poslala jsem to už v úterý - a nikde...

Je mi to líto.

Chtěla jsem se zúčastnit a nevím proč můj příspěvek "Kovboj"...

počet příspěvků: 4, poslední 06.09.2009 00:28

Rekapitulace příběhu

Svobodná bezdětná třiatřicetiletá prodavačka kuchyní Katka z malého města se posmutněle smiřuje s faktem, že nalézt lásku jí není souzeno. Přesto, či spíše právě proto, že v portfoliu jejích bývalých milenců figuruje většina mužů z městečka.


Do marasmu Katčina života vstupuje doktorandka Alex, díky níž zjistí, že možná ještě není všechno v jejím životě ztraceno. Společně stráví víkend v Paříži, kde Katka - poté, co naznala marnost svého dosavadního života - dospívá k rozhodnutí, že po návratu do rodného městečka už nebude žít jako dřív.


Rodné město ji vítá pokračujícím rozpadem manželství rodičů. Katka velmi šalamounsky splní hloupý slib, který neuváženě dala adolescentovi Heinrichovi, a pak už jí nic nebrání začít nový život.


Katka zlom myslí opravdu vážně - ze Srdce domova se přemisťuje na radnici, kam jí lano hodil sám starosta. Jak jinak, její bývalý milenec... Než Kateřina nastoupí na nové místo, zjistí, že Alex se zamilovala a mýtus, že láska neexistuje, nabývá první vážné trhliny.


Prvním Katčiným úkolem na radnici je vyřešení případu Koza. Rozpaky vyvolávající případ však na scénu přivádí novou postavu, policistu Davida. Bude on tím pravým?


I Katčin otec našel tu "pravou". Dokonce tak, že s ní Kateřině zařídil nevlastní sestřičku.


Poté, co zachrání Heinricha před skokem z věže místní vodárny, rozhodne se Katka zachránit i sebe a nabídne Davidovi a sňatek.


A jak to dopadlo? To už si jistě přečtete sami.

Postavy

Katka – svobodná bezdětná třiatřicetiletá žena z malého města. Po dlouhé řadě zklamání dál hledá lásku.
Její rodiče – už přestávají doufat, že se někdy dočkají vnoučat.
Její šéf – Katčin vedoucí a bývalý milenec.
Linda a Petra – spolužačky ze základní školy, které někdy jsou a jindy se jen vydávají za Katčiny nejlepší kamarádky.
Tomáš zvaný Heinrich – šestnáctiletý místní mladík, touží po Katce. Je dosud panic.
Roman Bláha – Katčin přítel.
Alex - sympatická mladá doktorandka z Prahy dělající výzkum na téma život neprovdaných žen na malém městě.
David - městský policista, který s Katkou vyšteřuje causu Koza

Docent - právě pro něj Alex dělá svůj výzkum. A právě do něj se zamilovala.

Karolína - Kateřinina spolužačka, čeká dítě s jejím otcem
Bývalí milenci – seznam viz úvodní kapitola.